REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
MEGA IMAGE – Sărbătorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun
Perioada campaniei: 28 septembrie 2023 – 25 octombrie 2023
I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale MEGA IMAGE – Sărbătorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun, (denumita
in continuare “Campania” este MEGA IMAGE S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul in
Plaza Romania, Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, RO 061331, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27872/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6719278.
Campania se desfasoara prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Agentia"), cu sediul
in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000,
Cod Unic de Inregistrare RO13351917.
II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si
prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod
gratuit, oricarui participant, pe website-ul tombola.mega-image.ro sau printr-o solicitare adresata
Organizatorului la Plaza Romania, Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, Sector 6, Bucuresti sau in cadrul locatiilor
participante.
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu
privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin
actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul
tombola.mega-image.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine Mega Image si Shop&Go, inclusiv
online, pe mega-image.ro (denumite in continuare „Locatiile Participante”), in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
3.2 Campania se desfasoara in perioada 28.09.2023 (ora 00:00:01, ora Romaniei) – 25.10.2023 (ora 23:59:59,
inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), in conformitate cu programul de
functionare al Locatiilor Participante, afisat in fiecare Locatie Participanta.
IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE
4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau
resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si
care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor
prezentului Regulament.
4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati
legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor
mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si
dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art.4.3.
V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa achizitioneze orice produse comercializate in reteaua de magazine Mega
Image si Shop&Go, inclusiv online, pe mega-image.ro, in valoare de minimum 28 LEI, in perioada
Campaniei “MEGA IMAGE – Sărbătorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun” si sa poata face dovada de
achizitie;
c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere
de bon fiscal impreuna cu valoarea totala a achizitiei in oricare dintre cele doua modalitati de
inscriere si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 5.2 de mai jos;
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
e) Participantul prin sms, va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil
in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi;
f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 5 numere de bon fiscal/ zi. Orice alt
numar de bon introdus dupa primele 5 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica va fi luat in
considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu
va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate
inscrie din acest motiv.
g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea inscrierii
numarului si valorii bonului fiscal.
h) Acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data si numai in una dintre modalitatile
prevazute in Sectiunea 5.2. In cazul in care acelasi bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator
de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar
pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea
cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii
numarului si valorii bonului fiscal.
5.1.2 In functie de modul de introducere a numerelor de bon fiscal, participantul va primi un SMS conform
articolului 5.2.1. sau un mesaj pe website-ul Campaniei conform articolului 5.2.2.
5.1.3 Chiar daca participantii la campanie achizitioneaza, conform aceluiasi bon fiscal produse a caror valoare
reprezinta un multiplu de 28 de lei, acestia vor putea inscrie valabil in Campanie bonul fiscal respectiv o
singura data, indiferent de valoarea totala a produselor achizitionate.
5.1.4 Participantii au obligatia de a pastra bonul fiscal inscris in campanie, in original, pana la momentul inmanarii
premiului, acesta fiind necesar pentru validare in cazul castigului.
In cazul in care participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal in original, care sa ateste
achizitia de produse in valoarea de minimum 28 de lei din cadrul Locatiilor Participante, in Perioada
Campaniei, conform regulamentului, participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice
drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.
5.1.5 In cazul in care unul sau mai multi participanti atrag atentia prin numarul de bonuri fiscale inscrise (de
exemplu, dar fara a se limita la acesta, un participant unic poate atrage atentia prin transmiterea a mai mult
de 5 inscrieri succesive eronate in mod repetat in Perioada Campaniei), acestia vor putea fi contactati si li
se va solicita sa prezinte in original toate bonurile fiscale inscrise sau, aleatoriu, anumite bonuri fiscale
inscrise in campanie. In cazul in care participantul/participantii refuza sa prezinte aceste bonuri fiscale
conform solicitarii organizatorului sau a agentiei, acestuia/acestora li se va bloca accesul in cadrul prezentei
campanii si li se vor anula toate inscrierile anterioare.
5.1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni
eventuale tentative de frauda si a le elimina fara a fi obligatorie anuntarea prealabila a Participantilor in
cauza.
5.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:
5.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la 1817 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi)
continand numarul bonului fiscal si suma totala achitata. SMS-ul trebuie sa contina doar numarul bonului fiscal si
valoarea totala a achizitiei sub forma „numar bon fiscal/valoare totala achizitie”, fara alte semne de punctuatie sau
caractere suplimentare.
Exemplu: bonul fiscal cu numarul 00179 si valoarea 350.80 se va inscrie valid astfel 00179/35080
Validarea mesajelor.
Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:
a. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):
Campania MEGA IMAGE – Sarbatorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun nu a inceput inca. Inscriete in perioada 28.09.2023-25.10.2023. Te asteptam!
b. SMS-ul este trimis corect:
Inscrierea ta a fost inregistrata! Mareste-ti sansele de a castiga unul dintre premiile campaniei
cu mai multe bonuri fiscale inscrise. Pastreaza bonul fiscal!
c. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi:
Ai efectuat deja numarul maxim de inscrieri admise pe zi (5). Foloseste acest bon fiscal maine
si poti castiga unul dintre premiile Campaniei. Te asteptam!
d. Mesaj invalid - Daca acelasi bon fiscal este trimis de mai multe ori:
Acest bon fiscal a mai fost folosit in Campania MEGA IMAGE – Sarbatorim 28 de ani cu tot cei mai bun Te rugam sa participi cu un alt bon fiscal! Succes!
e. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:
Inscriere incorecta. Trimite datele sub forma nr. Bon fiscal/valoare totala achizitie fara semne
de punctuatie (ex. 00476/13539), pentru bonuri mai mari de 28 lei
f. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:
Campania MEGA IMAGE – Sarbatorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun s-a incheiat pe data de
25.10.2023. Te asteptam sa participi la urmatoarele campanii!
5.2.2. Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului tombola.megaimage.ro.
Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Inscrie-te!” si contine urmatoarele campuri si bife:
- Nume
- Prenume
- Telefon mobil
- Adresa de e-mail
- Oras
- Numar bon fiscal
- Valoare bon fiscal
Se completeaza impreuna cu zecimalele, fara a se folosi caractere speciale. De exemplu, valoarea
de 135.39 se completeaza ca 13539
(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.
(**) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind
prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim
consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor
mele cu caracter personal de catre Organizator si persoanele imputernicite de catre acesta.
Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Necompletarea/ Nebifarea campurilor duce la
imposibilitatea inscrierii in promotie.
Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa
apese butonul „Trimite!”
Validarea inscrierilor prin completarea unui formular de inscriere:
Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
a. Pentru fiecare inscriere inainte de data de 28.09.2023, indiferent de cate inscrieri trimite,
participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
Campania MEGA IMAGE – Sarbatorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun nu a inceput inca. Inscriete in perioada 28.09.2023-25.10.2023. Te asteptam!
b. Daca o inscriere este efectuata corect in perioada Campaniei, Participantului i se va afisa
urmatorul mesaj:
Inscrierea ta fost inregistrata! Mareste-ti sansele de a castiga unul dintre premiile Campaniei
cu mai multe bonuri fiscale inscrise. Pastreaza bonul fiscal!
c. Daca o inscriere este efectuata incorect, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
Inscriere incorecta. Trimite datele sub forma nr. Bon fiscal/valoare totala achizitie fara semne
de punctuatie (ex. 00476/13539), pentru bonuri mai mari de 28lei
d. Daca aceeasi combinatie de numar bon fiscal si valoare totala a acestuia este inscrisa de mai
multe ori, folosind in formularul de inscriere acelasi numar de telefon sau numere de
telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a bonului in Campanie),
Participantului i se va afisa mesajul:
Acest bon fiscal a mai fost folosit in Campania MEGA IMAGE – Sarbatorim 28 de ani cu tot cei mai bun Te rugam sa participi cu un alt bon fiscal! Succes!
e. Daca un Participant se inscrie dupa terminarea Campaniei, acestuia i se va afisa urmatorul
mesaj:
Campania MEGA IMAGE - Sarbatorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun s-a incheiat pe data de
25.10.2023. Te asteptam la urmatoarele campanii!
f. Daca un Participant incearca sa se inscrie pentru a 6-a oara intr-o singura zi calendaristica,
indiferent de modul in care au fost efectuate celelalte inscrieri in Campanie, acestuia i se va
afisa urmatorul mesaj:
Ai efectuat deja numarul maxim de inscrieri admise pe zi (5). Foloseste acest bon fiscal maine
si poti castiga unul dintre premiile Campaniei. Te asteptam!
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor de-a lungul Campaniei, fara sa fie nevoie de a
realiza un act aditional, avand in vedere ca informatia transmisa prin intermediul mesajelor ramane aceeasi.
VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

Nr crt

Tip Premiu

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara bruta LEI (TVA si impozit inclus)

Valoare totala bruta LEI,

(TVA si impozit inclus)

1

Marele Premiu

Premiu in bani in valoare neta de 280.000 lei

1

311.044 lei, iar suma de 31.044 lei urmand a fi retinuta si virata cu titlu de impozit datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor)

311.044 lei, iar suma de 31.044 lei urmand a fi retinuta si virata cu titlu de impozit datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor)

2

Premiu Saptamanal

Voucher in valoare de 4.100 lei, pentru achizitionarea unei biciclete Cube, din unul dintre magazinele fizice BIKEXPERT sau online, pe www.bikexpert.ro

28

4.489

125.689

3

Premiu Saptamanal

Voucher cu scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei

500

100

50.000

TOTAL VALOARE BRUTA PREMII

486.733


6.2 Valoarea totala bruta a premiilor este de 486.733 LEI, TVA si impozit aferent incluse.
6.3 Premiile constau in Marele premiu in valoare bruta de 311.044 lei iar suma de 31.044 lei va fi retinuta si
virata cu titlu de impozit datorat pentru venitul constand in premiul acordat marelui castigator, 28 de
Vouchere pentru biciclete in valoare totala bruta de 125.689 lei iar suma de 10.889 lei va fi retinuta si virata
cu titlu de impozit datorat pentru veniturile constand in premii acordate castigatorilor, la care se adauga
50.000 lei reprezentand valoarea celor 500 de vouchere de cumparaturi cu scop multiplu.
6.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a solicita inlocuirea acestora cu alte
bunuri si nici de a schimba caracteristicile/ parametrii premiilor castigate. Castigatorii premiilor
saptamanale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani.
6.5 Specificatiile voucherelor pentru bicicleta Cube:
• Vouchere sunt valabile pana la data de 31.12.2024
• Voucherele sunt sub forma de cod alphanumeric si vor fi trimise pe email;
• Voucherul ofera posesorului dreptul de a achizitiona o Bicicleta Cube si poate fi utilizat in magazinele
fizice BikeXpert sau on-line, pe www.bikexpert.ro, conform termenilor și conditiilor BikeXpert.Acesta
nu poate fi returnat, poate fi utilizat o singura data, nu se da rest, iar daca produsul/produsele costa
mai mult decat valoarea voucherului, se achita diferenta.
6.6 Specificatiile voucherelor de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei:
• Vouchere sunt valabile pana la data de 31.12.2024.
• Voucherele sunt sub forma de cod alphanumeric si vor fi trimise pe email;
• Voucherele pot fi folosite pentru serviciul de livrare rapida sau livrare programata (a doua zi);
• Odata plasata comanda, in cazul produselor care nu se regasesc in stoc, suma nu se ramburseaza, ci
se va emite un voucher aditional reprezentand diferenta produselor indisponibile;
• Voucherele se aplica doar pe valoare produselor din cos. Nu se iau in calcul taxele de livrare si de
impachetare. Taxa de livrare se aplica dupa cum urmeaza:
o 20 lei se aplica la comenzi sub 250 RON, pentru serviciul cu livrare a 2-a zi,
o 10 lei pentru serviciul cu livrare rapida.
Taxa de impachetare se aplica:
o 5.5 RON pentru serviciul cu livrare a doua zi,
o 3.5 RON pentru serviciul de livrare rapida.
• La plata unei comenzi se poate folosi un singur voucher per comanda.
• Un voucher poate fi utilizat o singura data, iar diferenta neutilizata nu se ramburseaza.
• Dupa expirarea perioadei de valabilitate, codul alfanumeric nu mai poate fi utilizat pentru achitarea
contravalorii produselor achiziţionate.
• Dupa expirarea perioadei de valabilitate, soldul codul alfanumeric neutilizat este considerat pierdut;
posesorul codului alfanumeric are intreaga responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de
valabilitate, nefiind indreptatit la nici un fel de despagubire din partea Mega Image.
• Vouchere se pot utiliza doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor disponibile pe www.megaimage.ro
6.7 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga cate un premiu din fiecare tip pe toata durata
campaniei, mai exact un premiu ce consta in Voucher pentru bicicleta, un premiu ce consta in Voucher cu
scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei si marele premiu.
6.8
VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
Premiile oferite in cadrul Campaniei se vor acorda prin intermediul a 4 trageri la sorti saptamanale.
Tragerile la sorti
Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu
distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine
toate inscrierile valide in Campanie, corespunzatoare perioadei pentru care se efectueaza fiecare extragere
in parte.
Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii in Bucuresti, in prezenta unui notar public, dupa cum
urmeaza:
• Saptamana 1 (perioada 28.09.2023 – 04.10.2023) - se va realiza tragerea la sorti in termen de 5 zile
lucratoare de la data 04.10.2023. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 castigatori ai
premiilor ce constau in Voucher pentru bicicleta Cube, 125 de castigatori ai premiilor ce constau in
Voucher cu scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve
aferente fiecarui castigator extras.
• Saptamana 2 (perioada 05.10.2023 – 11.10.2023) - se va realiza tragerea la sorti in termen de 5 zile
lucratoare de la data 11.10.2023. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 castigatori ai
premiilor ce constau in Voucher pentru bicicleta Cube, 125 de castigatori ai premiilor ce constau in
Voucher cu scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve
aferente fiecarui castigator extras.
• Saptamana 3 (perioada 12.10.2023 – 18.10.2023) - se va realiza tragerea la sorti in termen de 5 zile
lucratoare de la data 18.10.2023. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 castigatori ai
premiilor ce constau in Voucher pentru bicicleta Cube, 125 de castigatori ai premiilor ce constau in
Voucher cu scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve
aferente fiecarui castigator extras.
• Saptamana 4 (perioada 19.10.2023 – 25.10.2023) - se va realiza tragerea la sorti in termen de 5 zile
lucratoare de la data 25.10.2023. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 castigatori ai
premiilor ce constau in Voucher pentru bicicleta Cube, 125 de castigatori ai premiilor ce constau in
Voucher cu scop multiplu de cumparaturi mega-image.ro in valoare de 100 de lei si cate 2 rezerve
aferente fiecarui castigator extras.
In cadrul acestei trageri la sorti se va extrage si castigatorul premiului cel mare, din toate inscrierile
valide si necastigatoare inregistrate in Campaniei. Mai exact, se va extrage 1 castigator si 5 rezerve
aferente.
VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE
A PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va
verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor
prezentului Regulament.
8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon
mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile
lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea
Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 apeluri
efectuate in maximum 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii
telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele
contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania
promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la
Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare faptul ca are drept de participare conform Sectiunii 4 din cadrul Regulamentului
b. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, oras si
judet.
c. Trimita, in termen de 3 zile, bonul fiscal inscris si, in plus pentru castigatorii de Voucher pentru
bicicleta si castigatorul marelui premiu, copia CI.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina
web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie
urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se
va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa
in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului
telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile de primirea link-ului,
acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare
a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati,
Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost
comunicat. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi
invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate
informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/
e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde
poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a
premiilor, in termen de 3 zile. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte
conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor
necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand
in bon fiscal si copie CI (in cazul castigatorului marelui premiu) in maximum 3 zile de la
transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau
daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile de
primirea link-urilor corespunzatoare, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele,
in ordinea desemnarii acestora.
8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in
termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
8.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor
neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la
invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire
din partea Organizatorului.
8.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii
de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute
de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste
conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua
procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda
si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul
Participantilor desemnati initial.
8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu
indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
8.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe tombola.mega-image.ro intr-o sectiune
special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 zile de la data validarii acestora.
8.9 Castigatorul marelui premiu va fi invitat sa se prezinte la data si locul indicat de catre reprezentantii
Organizatorului pentru incheierea indeplinirii formalitatilor privind punerea in posesia premiului, in
maximum 30 de zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor pe site-ul Campaniei
tombola.mega-image.ro.
Se va intocmi cate un proces-verbal intre participantul desemnat castigator al marelui premiu oferit in cadrul
Campaniei si reprezentantul Organizatorului, in doua exemplare, proces-verbal ce va contine urmatoarele:
numele si prenumele persoanei castigatoare, numar de telefon, datele de identificare din actul de
identitate (BI/CI, pasaport, etc), numarul bonului desemnat ca fiind castigator, copie bon, copie extras
bancar, precum si premiul acordat.
8.10 Castigatorii premiilor ce constau in Voucher pentru bicicleta si Voucher de cumparaturi mega-image.ro vor
intra in posesia premiului in mod electronic, prin intermediul unui link securizat trimis la adresa de e-mail
furnizat in timpul procesului de validare, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai
tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor pe site-ul Campaniei tombola.megaimage.ro.
8.11 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia Organizatorului care
poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat
prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura,
in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu
exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise,
contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).
9.3 Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice
incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea
organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la
aceasta decizie.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitiva.
10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
✓ Pierderea bonurilor fiscal in format fizic, originale, inscrise;
✓ Bonuri fiscale deteriorate, incomplete, ilizibile sau necorespunzatoare din punct de vedere al
continutului;
✓ SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal si/sau o valoare a acestuia scrisa
gresit fata de informatiile identificate pe bonul fiscal;
✓ SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal si/sau o valoare a acestuia scrisa
gresit fata de instructiunile mentionate la art. 5.2. din Regulament ;
✓ SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
✓ SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone,
Telekom si Digi;
✓ SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive
tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
✓ Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
✓ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului
acestora;
✓ Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrisa in Campanie;
✓ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare,
Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date
eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
✓ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de
Organizator;
✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
Oficial;
✓ Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau
apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de
acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
✓ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii
retelelor pe perioadele de trafic intens;
✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de
catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu
exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
✓ Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de
intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de internet);
10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la
Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte
intentionate de care este responsabil Organizatorul.
XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului
Regulament.
XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a
carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.
12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza
liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu
respectarea prevederilor Regulamentului.
XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de
telefon 0800 410 900 sau prin email la adresa relatii_clienti@mega-image.ro sau prin posta la adresa
Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, sector 6, Bucuresti pana la data de 25.12.2023 inclusiv. Dupa aceasta data,
nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in
termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat
Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea
Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
“MEGA IMAGE – Sărbătorim 28 de ani cu tot ce-i mai bun”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de
catre:
MEGA IMAGE S.R.L. (denumita in continuare "Operatorul"), cu sediul in Plaza Romania, Bulevardul
Timisoara 26, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, RO 061331, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
Bucuresti sub nr. J40/27872/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6719278.
Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Imputernicitul"), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3,
sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, Cod Unic de Inregistrare
RO13351917.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele
vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
MEGA IMAGE S.R.L., adresa: Plaza Romania, Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, Bucuresti, RO 061331,
email: dataprotection@mega-image.ro;
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru participanti:
(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Numar de telefon;
(iv) Adresa de e-mail;
(v) Oras;
In plus, pentru castigatori:
(i) Data nasterii;
(ii) Judet;
(iii) CNP;
(iv) Cont IBAN;
(v) Voce.
Codul numeric personal va fi prelucrat in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor
prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind
impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (intrucat marele
premiu oferit in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).
3. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate
pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de
validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.
4. Temeiurile juridice ale prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al
Campaniei. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in
scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la
Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a
preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare
și inmanare a premiilor.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - MEDIAPOST HIT MAIL SA si
Interactions Marketing SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la data de
25.12.2023.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat
cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea
procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult
de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate
conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data
incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat
este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor
interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii
similare.
7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu
privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor
legale aplicabile:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand
prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la
adres Plaza Romania, Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, Bucuresti, RO 061331, email: sau prin
transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection@mega-image.ro.
8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in
care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta
mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare
ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti
notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18
ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la
Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului
adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu
caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,
modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate.
10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor
vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv
va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire
la Regulament.
11. Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor
terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele
lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii
Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens,
Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila
in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date